Neem contact met ons op +31 (0)73 656 80 53 of via dit contactformulier

Algemene voorwaarden van Korver Holland, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16043357 

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Korver Holland  (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16043357) en alle met Korver Holland in groepsverband verbonden vennootschappen, verder hierna te noemen “Korver”.

2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie Korver een aanbieding richt en iedere (rechts)persoon die met Korver een koop- of een andere overeenkomst afsluit.

3. Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: de zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie waarop de overeenkomst betrekking heeft.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Korver schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Korver en koper waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt de koper geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten te aanvaarden.

6. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De door Korver verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend. 3. Korver behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 – Levering, afwijkingen in maten, gewichten en hoeveelheden

1. De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient Korver schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Korver een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Deze redelijke termijn bedraagt minimaal een periode van 14 dagen. Korver is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.

2.  Van de zaken wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

3. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren zaken worden door Korver voorbehouden, voor zover die door de fabrikant zijn aangegeven of voor zover die voor de zaken normaal en/of gebruikelijk zijn.

4. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is Korver, indien door koper niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Korver op schadevergoeding.

5. Levering en vervoer geschieden voor rekening en risico van de koper. In geval van zendingen met een waarde hoger dan    € 275,00 netto zijn de vrachtkosten voor rekening van Korver, mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland gelegen is. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door Korver gekozen.

6 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van Korver dit toelaten) voor rekening en risico van koper bij Korver opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Korver gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van  Korver op schadevergoeding en onverminderd het recht van Korver om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

 Artikel 4 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die Korver redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Korver gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door Korver als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3. Korver is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

Artikel 5 – Prijzen en prijswijzigingen

1. De door Korver  vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen altijd exclusief omzetbelasting.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is Korver gerechtigd deze verhoging aan koper in rekening te brengen

Artikel 6 – Reclames

1. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken bij Korver zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten aanzien van zaken die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft die eerst bij de verwerking blijken.

2. Indien een reclame door Korver gegrond wordt bevonden, worden de betreffende zaken door Korver  vervangen of wordt de betaalde prijs van die zaken door Korver teruggegeven, zulks ter keuze van Korver.

3. Behoudens het bovenstaande geeft een reclame nimmer aanspraak  op vergoeding van schade, kosten of interesten.

4. Reclames betreffende maten, gewichten en hoeveelheden moeten worden gedaan door onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, tenzij de verpakking zichtbaar beschadigd is, kunnen de bedoelde reclames alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst van de zaken worden gedaan, mits alsdan koper Korver  terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te inspecteren.

5. Koper dient  zaken waarvan een reclame is ingediend te laten in de staat van het moment waarop het gebrek geconstateerd werd.

6. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Korver schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 7 – Betaling

1. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Indien en voor zover 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling heeft plaats gevonden is koper een rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van de maand geldt hierbij als een volle maand.

3. Indien Korver, ten gevolge van niet-tijdige betaling, (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, met een minimum van € 275,00.

4. Zolang koper nog enig opeisbaar bedrag aan Korver verschuldigd is kan Korver, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, nimmer verplicht worden tot het doen van enige leverantie.

5. Korver heeft, ongeacht de overeengekomen betalings-condities,  het recht om voor levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven heeft Korver het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6. Indien koper op eerste sommatie van Korver in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is Korver gerechtigd, onverminderd overige rechten, alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder  rembours aan koper te leveren en / of openstaande orders te annuleren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Korver afgeleverde producten blijven eigendom van Korver totdat koper de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.

2. Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Korver een pandrecht te  vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door Korver geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.

3. Koper geeft Korver het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan Korver toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.

4. Door Korver afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

5. Indien koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is Korver gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij koper weg te halen of weg te doen halen.

6. Indien derden enig recht op de door onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Korver zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht op de hoogte te stellen.

7. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Korver:

 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffingen- en   waterschade en tegen diefstal en de polis van deze   verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking    tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te    verpanden aan Korver op de manier die wordt    voorgeschreven in art 3:239 BW;

- de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn kopers bij    het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud    geleverde zaken te verpanden aan Korver op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW;

 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken    als het eigendom van Korver;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle    redelijke maatregelen die Korver ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Korver is beperkt tot de nakoming van het in artikel 12 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Korver of indien Korver aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 is Korver niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:

a. de gebrekkige producten niet aan Korver ter beschikking zijn gesteld;

b. koper zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door koper geuite klachten te onderzoeken.

3. Korver is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:

* Korver nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);

*. Korver niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).

4. De aansprakelijkheid van Korver zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW.

5. Koper vrijwaart Korver voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met of voortvloeiende uit door Korver geleverde goederen.


Artikel 10 - Annulering

1. Annulering van koper van een met Korver afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van Korver geschieden. Wanneer Korver met annulering instemt is koper terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan Korver verschuldigd. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd worden.

Artikel 11 - Ontbinding en opschorting

In gevallen dat koper:

a.in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

b.komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c.overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

d.in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Korver afgesloten overeenkomst;

zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Korver de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij koper aansprakelijk is voor alle door Korver geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – Garantie

1. Voor door Korver geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. In alle andere gevallen wordt door Korver geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De aansprakelijkheid van Korver onder de in lid 1 genoemde fabrieks- en/of importeursgarantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen.

3. De garantie is niet  van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

4. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomsten tussen Korver en koper is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. De rechtbank ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Korver en koper.